The Instructional Practices and Use of Information and Communication technology in Nursing among Instructors at Boromarajonani college of Nursing, Bangkok
สภาพการจัดการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, นันทิกา มิตรสัมพันธ์, จันทร์เพ็ญ นิลวัชรมณี, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 32,000.00 18 มิ.ย. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yupaporn Tirapaiwong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ypongsing@gmail.com 70.00
2 Nontika Mitsumpune นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ nontika.m@gmail.com 10.00
3 Chanpen Ninwatcharamanee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ c_santawaja@yahoo.com 10.00
4 Piriyalux Sirisupluxana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ sirisupluxana@yahoo.com 10.00