The evaluation of nurse executive training programs of The Nurses' Association of Thailand
การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ


ชื่อนักวิจัย ::   ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, ยุพิน เนียมแสง, ขวัญตา บุญวาศ, พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
ชื่อวารสาร Thai Journal of Nursing, 70(4), 60-70
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>2.3-27 ดร.ขวัญตา.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 50.00
  2 ยุพิน เนียมแสง นักวิจัยร่วม N สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 10.00
  3 Kwanta Boonvas นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0 2354 8241(3301) kwanta.b@bcn.ac.th, kboonvas@gmail.com 10.00
  4 Panarut Wisawatapnimit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-354-8241(3404) wisawatapnimit@yahoo.com,panarut.w@bcn.ac.th 10.00
  5 Siritorn Yingrengreung นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) siritorn76@yahoo.com,siritorn.y@bcn.ac.th 10.00
  6 สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 10.00