The Development of Video Lesson on Leopold’s Maneuvers for Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Bangkok
การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์เรื่องการตรวจครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   ปภาวดี ทวีสุข, เกษร สุวิทยะศิริ, เสาวลักษณ์ หวังชม
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 79,275.00 30 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ธ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Paphawadee Thaweesook หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) paphawadeee@yahoo.com,papawadee.t@bcn.ac.th 80.00
2 Kesorn Suvithayasiri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) kesorn.suv@gmail.com,beamono-1999@hotmail.com,kesorn.s@bcn.ac.th 10.00
3 เสาวลักษณ์ หวังชม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) 10.00