Effects Of Breast -Self Examination Program Offered By Trained Female Community Leaders On Women's Breast-Self Examination Know
ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำสตรีชุมชนต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองสามเสน


ชื่อนักวิจัย ::   ศศิธร เตชะมวลไววิทย์, มัตถก ศรีคล้อ, ปภาวดี ทวีสุข
ชื่อวารสาร Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2), 119-132
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>86971~1.PDF

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Sasithorn Techamuanwaiwit นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548247(3801) ployprun@hotmail.com,sasithorn.t@bcn.ac.th 80.00
    2 Mathaka Sriklo นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) mathaka@hotmail.com,mathaka.s@bcn.ac.th 10.00
    3 Paphawadee Thaweesook นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) paphawadeee@yahoo.com,papawadee.t@bcn.ac.th 10.00