ผลการใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อพฤติกรรมการป้องกันฟันผุในนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อวารสาร BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL, 8(3), 60-72
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::