ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจริยศาสตร์และกฏหมายวิชาชีพการพยาบาลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 27(3), 188-199
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::