การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อการประชุม ::  -, 357-368
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 (29 ต.ค. 2558 ถึง 30 ต.ค. 2558)
ระดับ/การกลั่นกรอง/ประเภทเรื่อง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review) เรื่องเต็ม
โครงการวิจัย ::  การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
  
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
รูปแบบการนำเสนอ ::  -
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::