การเปรียบเทียบความสุขตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อการประชุม ::  Multidisciplinary on Cultural Diversity Towards the ASEAN Community , 2268-2282
การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน (17 ก.ค. 2557 ถึง 18 ก.ค. 2557)
ระดับ/การกลั่นกรอง/ประเภทเรื่อง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review) เรื่องเต็ม
โครงการวิจัย ::  การเปรียบเทียบความสุขตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน จังหวัดตรัง
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2557
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รูปแบบการนำเสนอ ::  -
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::