Happiness and factors contributing to it in the people of Trang, Trang province
ความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อการประชุม ::  -, 0-0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” (Research for Local Development Toward ASEAN Community) ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (21 พ.ย. 2556 ถึง 22 พ.ย. 2556)
ระดับ/การกลั่นกรอง/ประเภทเรื่อง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review) เรื่องเต็ม
โครงการวิจัย ::  -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รูปแบบการนำเสนอ ::  -
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::