การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อโครงการ/ทุน ::   ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จังหวัดตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การพัฒนาหลักสูตร
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การพัฒนาหลักสูตร,การสร้างเสริมสุขภาพ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::