ถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จังหวัดตรัง


ชื่อนักวิจัย ::  
ชื่อโครงการ/ทุน ::   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ชุมชน,การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ,ชุมชนสุขภาวะ
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::