Community Involvement in Dealing with Unwanted Teenage Pregnancies
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น


ชื่อนักวิจัย ::   กัลปังหา โชสิวสกุล
ชื่อวารสาร Journal of Health Research , 7(2), 29-36
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2556
  
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การมีส่วนร่วมของชุมชน,การจัดการ,การั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>อ กัลปังหา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Kallapungha Chosivasakul นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 100.00