การช่วยเหลือเด็กออทิสติก: กรณีศึกษา


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สุทธานันท์ กัลกะ
ชื่อวารสาร ::  Ramathibodi Nursing Journal 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  กรุงเทพฯ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 หน้า 227-238
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • 61_ออทิสติก_รามาธิบดี.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 สุทธานันท์ กัลกะ ผู้แต่งชื่อแรก (First Author) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241-2(3501) suthanan_pop@hotmail.com 100.00 N