การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ขวัญตา บุญวาศ, วราณี สัมฤทธิ์, ธิดารัตน์ สุภานันท์
ชื่อวารสาร ::  
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่  ฉบับที่ - หน้า -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2556
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
นักวิจัยลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
1 Kwanta Boonvas ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 075-226976(140) kboonvas@gmail.com 40.00 N
2 วราณี สัมฤทธิ์ ผู้แต่งร่วม wsumrit@yahoo.com 30.00 N
3 ธิดารัตน์ สุภานันท์ ผู้แต่งร่วม tsupanun@hotmail.com 30.00 N