ฺBREAST SCREENING SELF-EXAMINATION
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   กัลปังหา โชสิวสกุล
ชื่อวารสาร ::  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  บริษัท จุดทอง จำกัด
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 หน้า 80-87
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2555
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • อ กัลปังหา การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Kallapungha Chosivasakul ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 100.00 N