Show All PDF Close modal

เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น

ชื่อ ดร.พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล pimrat_top@hotmail.com,Pimrat.t@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3548241 ต่อ 3601

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พว.021211 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย