Show All PDF Close modal

อยู่กับปัจจุบัน

ชื่อ ดร.จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
อีเมล waew_pai@hotmail.co.th,jintana.p@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 023548241-2 ต่อ 3410

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤษภาคม


       กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


  ตุลาคม


       กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วพบ.กรุงเทพ


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 •   ปีงบประมาณ 2560

  สิงหาคม


       กิจกรรมพิธีไหว้ครู


  พฤษภาคม


       กิจกรรมพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


  เมษายน


       กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่อาวุโส ณ วพบ.กรุงเทพ