Show All PDF Close modal

เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น

ชื่อ ดร.พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล pimrat_top@hotmail.com,Pimrat.t@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3548241 ต่อ 3601

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)


       กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


       กิจกรรมไหว้ครู

 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย