Show All PDF Close modal

เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น

ชื่อ ดร.พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล pimrat_top@hotmail.com,Pimrat.t@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-3548241 ต่อ 3601

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ส.ด.) (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2561

  ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2553

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

     

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2549ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนานิสิตพยาบาลเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯจากสภาการพยาบาล

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)


       กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


       กิจกรรมไหว้ครู

 •   ปีงบประมาณ 2561

  ตุลาคม


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ความเชี่ยวชาญ


 •    การตั้งครรภ์วัยรุ่น

     อนามัยโรงเรียน

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พว.021211 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1411 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1209 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1412 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1329 การวิจัยทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 3

   พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย