Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ อาจารย์ดวงฤทัย ไพรบึง
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานการพยาบาล
อีเมล duangruethai.p@bcn.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2561

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2554

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

       1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

งานบริการวิชาการ


 • การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง update in Emergency Management

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 เมษายน พ.ศ. 2561 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
  ชื่อโครงการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7

 • ปีงบประมาณ 2559

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 9

  1 มีนาคม พ.ศ. 2559 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  4 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  โครงการการบริการวิชาการผ่านนวัตกรรมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
  โครงการการส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมของสตรีมนชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2561

  นำเสนอ


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 1


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 2


       บูรณาการ พย1320 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 •       ปีงบประมาณ 2559

  โครงการการบริการวิชาการผ่านนวัตกรรมสุขภาพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


       บูรณาการ พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล


       บูรณาการ พว.1206 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ

 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2561

  นำเสนอ


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 1


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


  ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจากผลคัดกรอง ครั้งที่ 2


       บูรณาการ ภาวะสุขภาพของประชาชนชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   พฤษภาคม


        กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สำหรับการเข้าสู่การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์


        กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


   ตุลาคม


        จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

  •   ปีงบประมาณ 2560

   สิงหาคม


        กิจกรรมพิธีไหว้ครู


   พฤษภาคม


        กิจกรรมพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


   เมษายน


        กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่อาวุโส ณ วพบ.กรุงเทพ

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1230 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1316 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1214 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1230 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พว.1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1208 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

    พย.1214 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1