Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ ดร.ขวัญตา บุญวาศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
อีเมล kwanta.b@bcn.ac.th, kboonvas@gmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2354 8241 ต่อ 3301

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การอุดมศึกษา

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2546

  ปริญญาโท:  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) การพยาบาลและผดุงครรภ์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2528

โครงการอบรมระยะสั้น


 • อบรมระยะสั้นหลักสูตร Interprofessional Education และ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 1

      University of Salford, Manchester, สหราชอาณาจักร

       3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน และประเมินผลการศึกษาดูงานฝึกอบรมนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เรื่อง สุขภาวะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2559

      Sekolah Tingi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali, อินโดนีเซีย

       27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการสาธิตใช้หุ่นตรวจครรภ์ที่เสมือนจริง (Thai Pregnancy Box)

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการพันฒนาความรู้ความเข้าใจพยาบาลพี่เลี้ยงในหลักสูตรการผึกอบรมระยะสั้นการสอนภาคปฏบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง update in Emergency Management

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 12

 • ปีงบประมาณ 2561

  2 เมษายน พ.ศ. 2561 - 4 เมษายน พ.ศ. 2561
  โครงการการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

  26 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 11

  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 11

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2565

  ตุลาคม


       กิจกรรมวางพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

 •   ปีงบประมาณ 2564

  ตุลาคม


       กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564


       กิจกรรมวางพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

 •   ปีงบประมาณ 2563

  ตุลาคม


       กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันพระราชสมภพ


       กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์


       กิจกรรมไหว้ครู


       กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญต่างๆ

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤษภาคม


       กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สำหรับการเข้าสู่การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์


       กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่การเรียนการสอนเชิงวิชาชีพ


       กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ


  ตุลาคม


       จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ความเชี่ยวชาญ


 •    การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

     การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้สอน

     การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ส่งเสริมสุขอนามัย

     การส่งเสริมความสุขในการดำรงชีวิตให้กับประชาชน

     การพยาบาลจิตเวช

     การส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนในจังหวัดตรัง

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน


  ผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560


  ผู้อำนวยการวิทยาลัย ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

  พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554


  พยาบาลวิชาชีพ 8

  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2545


  พยาบาลวิชาชีพ 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


  พยาบาลวิชาชีพ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ (ด้านการสอน) 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 6 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537


  วิทยาจารย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย

  พ.ศ. 2536


  วิทยาจารย์ 5 สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

  พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536


  พยาบาลวิชาชีพ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

  พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2534


  พยาบาลวิชาชีพ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

  พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531


  พยาบาลวิชาชีพ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

  พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530


  พยาบาลวิชาชีพ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


 • พ.ศ. 2559

     พยาบาลดีเด่น ด้านผู้สนับสนุนการปฎิบัติการพยาบาล
     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

  พ.ศ. 2556

     ยอดสตรีไทย ผู้บริหารใส่ใจสุขภาพ
     ศูนย์อนามัยที่ 12 กรมอนามัย

  พ.ศ. 2555

     ผู้หญิงเก่ง
     หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ ฉบับวันที่ 11-20 สิงหาคม 2555