วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง


งานวิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้


-งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา


งานสวัสดิการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์